ทรัพยากร
234,491 รายการ
สมาชิก
125,623 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้สูง ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 530
2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคป กับการจัดประสบการณ์แบบปกติ 357
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม 307
4 การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำทีมด้วยชุดฝึกปฏิบัติในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 239
5 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงดีของชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูสตรีชาวลีซู ระดับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้หนึ่ง 231
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท